Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.
 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
– föra och följa matematiska resonemang, och
– använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i matematik

Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.
 
Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
– skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
– analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i musik

Svenska som andraspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
 
Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
– välja och använda språkliga strategier,
– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
– söka information från olika källor och värdera dessa.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk

Teckenspråk för hörande

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ger också större möjligheter att ingå i skilda sociala och kulturella sammanhang. Kunskaper i teckenspråk är en förutsättning för att på ett naturligt sätt kunna verka bland döva och andra teckenspråkiga.
 
Genom undervisningen i ämnet teckenspråk för hörande ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– avläsa och förstå teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter,
– formulera sig och kommunicera på teckenspråk,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda på teckenspråk,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt
– reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser bland döva och andra teckenspråkiga i olika sammanhang och situationer, nationellt och internationellt.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i teckenspråk för hörande

Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.
 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
– identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
– använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
– värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
– analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 
Kommentarmaterial till kursplanen i teknik

Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.
 
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
– utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
– värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i geografi

Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.
 
Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål

Fysik

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
 
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
– genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
– använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i fysik

Det rör på sig!

Eftersom Terese just fått barn och Karin har fullt upp med att dra igång skolarbetet med eleverna, har Teacherhack fått vila lite här på sidan. Det betyder inte att vi inte jobbar för fullt i kulisserna.

Diskussionen om programmeringens vara eller icke vara inom grundskolans ram är aktiv. I vår facebookgrupp finns många kloka tankar samlade.

IT-gymnasiets initiativ Framtidens språk och Christine Johnsons debattartikel på SvD opinion bidrog till att debatten fick nytt liv.

Ny Teknik bad oss kommentera införandet av programmering i Brittiska läroplanen. Det gjorde vi så klart gärna.