Undervisa åk 3 om datorer och internet

Teknik år 7-9

Uppdrag: Eleverna ska lära sig mer om ett område, t.ex. hur internet fungerar, och göra ett lektionsupplägg för att undervisa elever i år 3.

Material som behövs:

Inledningspresentation i keynote

Fakta om de olika områdena (se länkar nedan). Ge länkar eller skriv ut PDF:er.

Eftersom eleverna kan jobba med papper och penna, är internet och datorer/plattor inget krav.

Tidsåtgång: 8×40 minuter (ev längre för redovisningar i år 3)

Fortsätt läsa Undervisa åk 3 om datorer och internet

Cassandra Ströberg om att skapa nya versioner av en låt

Skärmavbild 2015-02-05 kl. 17.03.11 ”Vi vann tyvärr inte tävlingen vilket gjorde eleverna lite besvikna, men när vi utvärderade projektet så kom det fram att detta hade varit otroligt meningsfullt och lärorikt för dem, trots att de inte vann tävlingen. De hade haft kul och arbetat mot ett verkligt mål samtidigt som det lärt sig mycket.”

 

Cassandra Ströberg är musiklärare men går just nu en vidarutbildning för låtskrivare. Här berättar hon om ett projekt hon gjorde med årskurs 3 på Sjöstadsskolan i Stockholm, våren 2014.

Fortsätt läsa Cassandra Ströberg om att skapa nya versioner av en låt

Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
 
Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
– hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
– värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.
 
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
– skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
– analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
 
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
– söka information från olika källor och värdera dessa.

 
Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv
 
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
– reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i engelska

Biologi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
 
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
– genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
– använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 
Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i biologi

Historia

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.
 
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
– kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
– reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
– använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i historia