Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.
 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
– identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
– använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
– värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
– analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 
Kommentarmaterial till kursplanen i teknik