Digital Teknik

Ett syfte med teknikämnet i grundskolan är att göra tekniken synlig och begriplig, eftersom den omger oss hela tiden. I dag är den digitala tekniken än mer central än för några år sedan, därför bör den lyftas in så tidigt som möjligt. Med en tendens till snudd på övertro på tekniken, är det viktigt att reflektera över vad som verkligen kan lösas av digitala verktyg och vad som är mänskliga problem som måste lösas med andra medel. Det går inte att skapa appar till allting och det går inte att filtrera bort allt elände i världen. Det är en minst lika viktig insikt, som att det går att finna nya lösningar. Att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö är därför en förmåga som ligger till grund för teknikämnets innehåll och kunskapskrav.

Kursplanen tar inte upp tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information som ett centralt innehåll förrän i år 7-9, men det betyder inte att vi inte kan inkludera det redan tidigare. Med hjälp av verktyg som LEGO Mindstorms, Little Bits, ArduinoKano,  Raspberry Pi och makey makey går det att jobba med mekanik, konstruktion, hållfasthet och elektricitet till exempel, samtidigt som eleverna lär sig styra med hjälp av programmering.

Vi tror att det är viktigt att redan tidigt börja fundera över hur den digitala tekniken påverkar oss. Vad innebär det för oss om föräldrar kan hålla koll på sina barn via appar ? Vad innebär det att vi umgås med vänner via datorn eller mobilen? Hur mycket el är vi beroende av och hur påverkar det miljön? Det här med att operera in chip i handen, är det praktiskt eller en tokig idé? Vart vill vi att den tekniska utvecklingen ska ta oss? Vi är till viss del med och påverkar den.

Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.
 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
– identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
– använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
– värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
– analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 
Kommentarmaterial till kursplanen i teknik