Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.
 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
– föra och följa matematiska resonemang, och
– använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i matematik