Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.
 
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
– analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
– analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
– uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
– söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
– reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap