Digital Samhällskunskap

Tänk dig ett Sverige utan internet. Att vi plötsligt inte har tillgång till uppkoppling av en eller annan orsak. Hur mycket skulle det påverka  vårt samhälle? Om vi tittar på Samhällskunskapens fem delar: de sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska aspekterna av samhället, hur skulle respektive del påverkas om vi kollektivt förlorade tillgången till internet?

Det sociala samhället ställs inför det faktum att vi får svårare att kommunicera. Plötsligt måste vi ringa till varandra om vi vill prata och då gäller det ju att det inte är ip-telefoni vi använder. All brevväxling måste ske via fysiska brev och för att det ska fungera måste vi anställa en väldigt massa brevbärare och bygga ut posthanteringen. E-biljetter fungerar inte längre när vi ska resa.

Det mediala samhället blir en dröm för alla papperstidningar, men också en mardröm då det blir mycket svårare att bevaka omvärlden utan internet. Korrespondenterna måste skicka sina artiklar och bilder med post. Ingen direktsändning där inte. Vår digital-TV funkar inte, och inte heller någon av alla tjänster vi vant oss att konsumera film och TV via. Får regeringen igenom sitt beslut om DAB radio, så fungerar ju inte ens det längre. För masskommunikation får vi finna oss i att inte nå ut fortare än på ett dygn, så vida vi inte tar till gamla hederliga knep som ridande budbärare.

Det rättsliga systemet tappar koll på alla register som ligger online. Det går inte att göra samkörningar med externa källor och hela samhället blir mindre rättssäkert.

Det ekonomiska systemet lär helt gå om intet, då vi har väldigt mycket information i våra internetbanker. Alla aktieinnehav, bolån och sparkonton, hur ska vi reda ut allt det, utan tillgång till internet?

Det politiska samhället påverkas av att vi inte har samma möjlighet att påverka direkt och inte snabba nyhetsflöde.

 

 

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.
 
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
– analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
– analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
– uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
– söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
– reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap