Digital Matematik

Grunden för den digitala världen är matematiken. Det hör vi redan på ”digitala” som kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Behov av snabba beräkningar

Det är med det binära talsystemet som all datakommunikation är uppbyggt och vore det inte för att militären behövde göra snabbare matematiska uträkningar, hade vi kanske inte haft datorer idag.

Matematik i digitala utmaningar

Så, på vilket sätt påverkas matematiken av det digitala samhället? Vi har fått en mängd nya verktyg att jobba med. Barn kan redan från tidiga år lära sig räkna genom appar och det finns allt från effektiva program som övar multiplikationstabeller, till häftiga matteäventyr att lösa på dator.

Programmering

Den stora skillnaden för matematikämnet är om vi plockar in programmering som ett element i matteundervisningen. Programmering kan användas på olika sätt. För yngre barn handlar det mest om att träna matematiskt tänkande genom att använda appar och robotar. För äldre elever kan man ta in det datalogiska tänkandet, problemlösandet, som något användbart i hela matematikundervisningen. Genom att träna sig på att hitta mönster, göra generaliseringar och algoritmer, tränas eleverna på att lösa problem av skiftande slag.

Läs mer

På Skolverkets sajt Omvärldsbloggen har Stefan Pålsson har skrivit om Matematik för den digitala generationen.

Kommentar: Texten är inte helt färdig. Vi vill gärna skriva mer om datalogiskt tänkande som grund för problemlösning.

Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.
 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
– föra och följa matematiska resonemang, och
– använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i matematik