Digitalisering

Vad är digitalisering: Digitaliseringskommissionen skrev i En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår, att begreppet digitalisering vanligen används i två olika betydelser. Dels som informationsdigitalisering, det vill säga omvandling av information till digital form, dels som samhällelig digitalisering, det vill säga (ökad) användning av it i bred bemärkelse i samhället.