- Begrepp

1
Digitalisering
2
Digital kompetens
3
Hack

Digitalisering

Vad är digitalisering: Digitaliseringskommissionen skrev i En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår, att begreppet digitalisering vanligen används i två olika betydelser. Dels som informationsdigitalisering, det vill säga omvandling av information till digital form, dels som samhällelig digitalisering, det vill säga (ökad) användning av it i bred bemärkelse i samhället.

Digital kompetens

Work in progress… Textbearbetningar pågår under januari 2015

Digital kompetens för oss är att kunna hantera en digital dimension av livet. Det handlar helt enkelt om att förstå allt som hänger ihop med den data som vi producerar i och med digitala praktiker.

I antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer föreslår Elza Dunkels att idén om digital kompetens som en teknisk förståelse hänger kvar från en tid innan internet. Men om vi inkluderar alla våra handlingar som har med digitala verktyg och internet att göra så måste den digitala kompetensen förstås i ett vidare sammanhang.

Bland EU:s nyckelkompetenser är Digital kompetens en av åtta. I likhet med Elza Dunkels i Interaktiva medier och lärandemiljöer vill Teacherhack dimensionen dessutom skär igenom alla de andra sju nyckelkompetenserna. Elza Dunkels förelår Livskompetens, Informationsvärdering och att avslöja medier som essentiella delar av en digital kompetens bortom den rent tekniska användarkompetensen.

I DIGCOM finns en översikt av

Hack

Work in progress… Textbearbetningar pågår under januari 2015

Ordet hack har sitt ursprung i modelljärnvägsklubben på MIT – Massachusetts Institute of Technology. Coola tekniska ändringar i universitetets allt mer komplexa modelljärnväg kallades ”hack” och den som kunde utföra ändringar kallades ”hacker”. Ett ”hack” utvecklades sedan till att bli alla möjliga tekniska bus på MIT. Man tar det som finns och gör det bättre eller roligare.

Alla texter på webbplatsen har licensen CREATIVE COMMONS (CC BY-NC-SA). För illustrationer och foton gäller konstnärens originallicens.