Trådlös teknik på frekvensnivå

Hur fungerar egentligen skolans trådlösa nätverk? Vad är elektromagnetisk strålning? Utsätts jag för någon slags hälsorisk på grund av trådlös teknik? Vilken betydelse har trådlös teknik haft för människors levnadsvillkor? Det här är en undersökande lektion som varvar naturvetenskaplig kunskap om elektromagnetism med källkritisk granskning av olika råd och rön.

Genomförande/uppdrag

Först måste begreppet elektromagnetism introduceras och förklaras. Efter det blir uppgiften mer undersökande och kan bland annat innehålla att skapa/rita en en modell över skolans trådlösa nätverk eller mynna ut i en kritisk granskning av olika källor med syfte att beskriva hälsorisker av trådlös teknik.

Material

  • Strålsäkerhetsmyndigheten om trådlös teknik
  • Strålskyddsstiftelsens texter (Ej länkat webbmaterial. OBS! Faktagranska!)
  • Undervisningsmaterial om elektromagnetism

Tidsåtgång

En till två lektioner

Relevant centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Relevant centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Kunskapskrav (åk 9) som kan uppnås

  • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med /…/ motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som /…/. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för /…/ resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  • Eleven kan /…/ några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Använd gärna kommentarsfältet till att utveckla lektionsförslaget och beskriv era bästa tips för hur det här området kan utforskas tillsammans med eleverna. /Karin och Terese