Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.
 
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
– välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
– analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
– tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd