Digitalt Moderna språk

Även om engelskan är det dominerande språket på internet, så är alla språkkunskaper självklart viktig kompetens i en värld där vi ofta samverkar med folk på andra platser än vår egen. Språk är källa till förståelse på fler plan än de strikt språkliga. Genom att kunna fler språk går det att få inblick i andra system och lite mer hur andra tänker.

Nyckel till förstahandskällor

Med språkkunskaper kan man söka fakta direkt, och inte bara förlita sig på översatta andrahandskällor. Vi kan läsa nyheter, ta del av kulturutbud och på ett mer direkt sätt få kontakt med människor på andra platser på jorden. Det här är en viktig del i förmågan att analysera källor och värdera information från olika perspektiv.

Språket i sociala medier

I skolverkets kommentarmaterial kan vi läsa att den nya kursplanen betonar vikten av att ta vara på språket i omvärlden, till exempel i medier. Här är internet ett fantastisk resurs. Flera skolor använder Skype in the Classroom för att kunna kommunicera med andra i samma ålder. Bloggar, e-mail och sociala medier är andra sätt att enkelt ha utbyte med skolor i andra länder.

Läs mer om Skype i Classrummet i Sari Jylhas text här på Teacherhack.

Autentiska situationer

Internet ger oss möjlighet att hitta relevanta texter för att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. Tack vare internet kan vi ge eleverna autentiska situationer där de får formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Språkliga strategier

Med hjälp av digitala verktyg kan vi synliggöra elevernas språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, genom att spela in kommunikationssituationer som tidigare var svåra att fånga.

Anpassa språket

Genom att använda olika typer av kommunikationsvägar och webbsidor får eleverna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Hur uttrycker sig tyska ungdomar på sociala medier? Hur skiljer sig franskan åt på Twitter och i Le Figaro?

Ökad förståelse

Eleverna kan lättare reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används, när vi med hjälp av internet kan få direkta kanaler in i språkets värld.

Moderna Språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.
 
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
– reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 
Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk