Digital Kemi

En digitaliserad värld skapar nya behov. Teknikkonsumtionen ökar, batteritiden ökar och lagringsutrymmen ökar. Samtidigt är den tekniska produktionskedjan inte okomplicerad ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ett digitalt kretslopp

Kursplanen för kemi anger att eleverna ska ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Redan åk 1-3 inkluderar kunskaper om källsortering och om materialet i vardagliga föremål. De äldre eleverna (åk 4-6) lär sig om materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter. Det centrala innehållet för åk 7-9 innehåller både livscykelanalys av några vanliga produkter och människans användning av energi- och naturresurser samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Livscykeln hos en smart telefon

Kemin kan vara en nyckel till att förstå energiomvandlingar och materiens kretslopp i digitala produkter. Tänk att följa hela livslängden hos en så kallad ”smart” telefon. Produkten Fairphone har en väldokumenterad produktionsprocess, från gruvdrift till tillverkning, och även strategier för återvinning. Förutom att beskriva kemiska sammanhang sätter eleven sin digitala vardag i ett globalt sammanhang.

Nutida upptäckter

Dessutom ska åk 4-6 behandla nutida upptäckter inom kemiområdet för och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. Mobila telefoner till exempel är idag en given del av dagens tekniska och sociala digitala infrastruktur. Och batteritiden som styr oss beror på den kemiska energins omvandling till elektrisk energi!

Skärmar och kemiska processer

En digitaliserad värld innebär att vi spenderar många och långa stunder vid skärm. I kunskapskraven för både åk 6 och åk 9 ska eleverna kunna söka naturvetenskaplig information, använda olika källor och föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Just nu pågår forskning på sömnlabbet i Uppsala angående om – och i så fall hur – det blåa ljuset från skärmar påverkar sömnhormonet melatonin. Det låter ju inget vidare. Men, hur funkar det? Stämmer det? Den digitala dimensionen i de naturvetenskapliga ämnena sätter fokus både på de grundläggande förutsättningarna och på aktuell forskning angående hur vi interagerar med tekniken.

Kemi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
 
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
– genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
– använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i kemi