Laura Brännström om Musik

laura”Resan har givetvis inte varit så självklar för varken mig eller mina elever.Våra föreställningar av hur arbetet i skolan ska gå till har blivit ifrågasatta och då har vi behövt nya sätt att arbeta tillsammans.”

Laura Brännström är lärare i musik år 7-9 på Vårboskolan i Burlöv.

Lauras profil på Musiklärarportalen

Jag började använda digitala verktyg tillsammans med mina elever redan 2010. Ett år innan Lgr 11 skulle börja implementeras i den svenska skolan.

I 14 år har jag undervisat i musik. Genom arbetet med digitala verktyg har vi kommit från en mer lärarstyrd miljö där läraren levererade material och information till en miljö där eleverna har möjlighet att arbeta mer kreativt, kunna jämföra olika informationskällor och bidra på ett mer demokratiskt sätt.

Resan har givetvis inte varit så självklar för varken mig eller mina elever.Våra föreställningar av hur arbetet i skolan ska gå till har blivit ifrågasatta och då har vi behövt nya sätt att arbeta tillsammans.

Vad det gäller musikämnet i skolan har vårt arbetet blivit ännu mer ”entreprenöriellt” dvs vårt arbete i klassrummet kommit lite närmare de möjligheterna som faktiskt finns i musikbranschen vad det gäller alla de tre förmågorna: musicerande, skapande samt analys och samtal om musikens betydelse.

Här, ett exempel på en terminsplanering (åk 7-9)

MUSIK I FOKUS

Ämnesövergripande arbete mellan musik, bild, hemkunskap och slöjd

Varför ska vi göra det här temaarbetet?
Musik betyder och har betytt mycket för alla människor genom tiderna. Musik påverkar oss alla. Men musiken används även i olika situationer och sammanhang. Olika uttrycksformer har fått inspiration från musik och det inte alls ovanligt att hitta samarbeten mellan musik och andra konster och discipliner.

I det här arbetet kommer du att utmanas att arbeta med musik och andra ämnen i skolan: bild, hemkunskap, slöjd och idrott. Du ska även behöva tänka på hur musiken kan påverka dig och kommer även behöva att arbeta kreativt.

Vad ska du göra?
Under det här arbetet kommer du att bli bekant med olika musikgenrer och aspekter som är typiska för varje genre; aspekter som gör att vi kan känna igen en specifik genre (stil) genom att bara lyssna på musiken. Därefter kommer du att arbeta med olika uppgifter där du ska musicera, skapa och samtala om musik. I slutet av varje moment kommer du att få möjlighet att reflektera och prata om vad du har gjort och lärt dig.

Det här arbetet sträcker sig över hela terminen.
Lektionsserie 1:

Den här lektionsserien sträcker sig över 6 lektioner.

Under första lektionen ska eleverna skapa egna spellistor med låtar/musikverk som betyder något för dem.

Vi diskuterar och arbetar med begreppschema/nyckelschema för att klargöra viktiga begrepp som behövs för att diskutera om musikens funktioner och genrer.

Utifrån dessa listor ska de bestämma sig för en specifik musikgenre som de ska bli ”experter” på. Eleverna ska sedan arbeta med att skapa en podcast där de berättar lite kring musikgenrens historia, viktiga representanter bland tonsättare och artister. Diskussioner kommer såklart att äga rum kring upphovsrätt i Sverige och vad som gäller för att kunna ha musik i sin podcast.

För att skapa podcasten ska eleverna arbeta med programmet Garage Band samt använda SoundCloud som publiceringsverktyg.

Utdrag från Lgr 11

Syftet

I arbetet under den här lektionsserie kommer eleverna att f möjlighet att utveckla förmågan att:

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

Musikens verktyg

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera i olika genrer och med varierande instrumentation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Musikens sammanhang och funktioner

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Kunskapskrav (presenteras utan progression i värdeorden):

Eleven kan föra resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Eleven kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Lektionsserie 2 :

Eleverna har specialiserat sig i en musikgenre. De vet nu vad som är de typiska dragen för genren.

Nu ska de få spela och sjunga en låt inom genren.

De ska även göra egna inspelningar när de spelar med hjälp av programmet iMovie. Arbetet sträcker sig över 5 lektioner.

Utdrag från Lgr11

Syftet

I arbetet under den här lektionsserie kommer eleverna att f möjlighet att utveckla förmågan att:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Skapa samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

Musicerande och musikskapande

Sång och melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Musikens verktyg

Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Kunskapskrav (presenteras utan progression i värdeorden):

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd. Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.

Eleven anpassar sin stämma till helheten genom att lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Eleven kan ge omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Lektionsserie 3:

Till slut ska eleverna testa att skapa egna låtar inom genren. Vi har genomgångar om hur man ska tänka när man ska skriva texter samt skapa melodier.

Vi arbetar med programmet Garage Band samt publiceringsverktyget SoundCloud. Eleverna arbetar 8 veckor med att skapa låtarna.

Utdrag från Lgr11

Syftet

I arbetet under den här lektionsserie kommer eleverna att f möjlighet att utveckla förmågan att:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Skapa samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

Musicerande och musikskapande

Sång och melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumpkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Musikens verktyg

Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.