Stadgar

[section title=”Föreningens stadgar antogs den 9 juni 2013″]

[span6]

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Teacherhack.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte
Föreningens syfte är att skapa bra förutsättningar för varje människa att vara en aktiv del av det digitala, jämställda och hållbara samhället genom att:

– Dela och skapa information, material och workshops, samt
– Bedriva påverkansarbete

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 juli till 30 juni.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Årsmötet kan besluta att det det skall krävas en årlig medlemsavgift för att medlemskap. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och att årsmötets beslut uppfylls. Föreningens styrelse består av ordförande och två till åtta ledamöter. Om styrelsen så önskar kan poster såsom vice ordförande, kassör eller sekreterare skapas bland ledamöterna. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

[/span6]

[span6]

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 juni varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av två personer att justera protokollet
6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. ekonomisk berättelse för förra året
8. revisorernas berättelse för förra året
9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. årets verksamhetsplan
11. årets budget
12. val av årets styrelse
13. val av årets revisor
14. val av årets valberedare
15. övriga frågor
16. mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och av styrelsen valda ledamöter var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses av styrelsen att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Varje medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
[/span6]
[/section]

En reaktion på ”Stadgar”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *