Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
 
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
– analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
– reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
– resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
– söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 
Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap

Slöjd

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.
 
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
– välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
– analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
– tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd

Idrott och Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
 
Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
– planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter
– olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
– genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
– förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

 
Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa

Moderna Språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.
 
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
– reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 
Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kemi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
 
Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
– genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
– använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i kemi

Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
 
Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
– hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
– värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.
 
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
– skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
– analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
 
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
– söka information från olika källor och värdera dessa.

 
Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv
 
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
– reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i engelska

Biologi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
 
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
– genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
– använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 
Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i biologi