Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
 
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
– analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
– reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
– resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
– söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 
Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap