Hackad läroplan

Förord till den hackade läroplanen

Många har åsikter om skolan, vad som bör göras och inte. Skolans praktik och framtid diskuteras dagligen i sociala medier och på debattsidor. gor-si-gor-saMen det finns också en skollag och läroplaner att följa. Styrdokument som håller skolan på den kurs som riksdagen beslutat. Idén till projektet Hacka läroplanen! väcktes av samtal angående att lgr11 måste uppdateras för att inkludera digital kompetens i undervisningen. Är det riktigt att läroplanen måste bli tydligare i sina krav på att skolan ska synka med en digital samtid? Hur står det, egentligen?

 

Styrdokumenten

I Lgr11:s övergripande mål och riktlinjer (2) läser vi till att börja med:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Här är det ju rimligt att utgå från att det är i ett digitalt samhällsliv som eleverna ska använda sina kunskaper. Samtidigt noterar vi att skolorna faktiskt ansvarar för elevernas förmåga att använda modern teknik. Eftersom alla ämnen samverkar för att nå skolans övergripande mål och riktlinjer tänker vi att alla ämnen ska bidra med sina respektive pusselbitar till elevernas digitala kompetens.

Det centrala innehållet är omfattande i samtliga ämnen. Men Skolverkets kommentarmaterial till kursplanerna förtydligar:

”Det är viktigt att understryka att det centrala innehållet inte behöver utgöra allt innehåll i undervisningen. Det finns alltid möjlighet för läraren att komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intresse.” (sidan 5)

Den här flexibiliteten tog vi fasta på och hackade läroplanen. Det innebär rent praktiskt att vi hittat kopplingar till det digitala samhället i alla ämnen. Man kan säga att vi har läst läroplanen med digitala glasögon. Med hjälp av kloka lärare från olika skolor, ämnen och årskurser, länkar vi även till konkret klassrumspraktik som visar hur det digitala samhället involveras och bidrar till att eleverna uppnår kunskapskraven.

Digitala perspektiv

Vårt syfte med den hackade läroplanen är att ge lärare stöd för att utveckla sitt arbete med den digitala dimensionen, även om det inte uttryckligen står inskrivet i lgr11. Vi vill också hjälpa de lärare som inte riktigt känner sig hemma med det digitala, att få nytt perspektiv på sin undervisning.

Vi tror inte på att införa ett nytt ämne, separerat från de traditionella. Eftersom alla ämnen berörs på något sätt, av den nya samhällsstrukturen, så måste alla lärare uppdatera sin kunskap om vad det innebär.

Vi hoppas ni får nytta och nöje av vårt arbete. Och tveka inte att kommentera, här eller i mail, om ni har frågor eller synpunkter eller förslag på nya vinklar. Vårt dokument är inte skrivet i sten. Det är fritt att använda och att omvandlas i evigheters evigheter så att det passar in i en föränderlig värld.

Happy hacking!
Karin & Terese