Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.
 
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
– skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
– analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i bild