Historia

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.
 
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
– använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
– kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
– reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
– använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 
Kommentarmaterial till kursplanen i historia